Стручни

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ

Педагошки колегијум чине председници стручних већа, стручних актива и стручни сарадник. Педагошким колегијумом председава и руководи директор. Седницама Педагошког колегијума могу да присуствују и представници Ученичког парламента, без права одлучивања.

Координатор: Саша Матешић – тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
Чланови:Сузана Луковњак – стручно веће разредне наставе
Мирјана Бјелопетровић – стручно веће за језике
Анђелка Живанић – стручно веће за природну групу премета
Светлана Копрић Николић – стручно веће за друштвену групу предмета
Младен Врховац – стручно веће за естетско и физичко васпитање
Предраг Немаровић – стручно веће за ликовну, музичку културу и технику и технологију
Весна Керкез – стручни актив за развојно планирање
Сања Живанчевић – стручни актив за развој школског програма
Љубица Давидовић – стручни тим за вредновање и самовредновање школе
Бојана Гушић – стручни тим за професионални развој запослених
Јелена Буњевачки – стручни тим за инклузивно образовање
Милан Ивошевић – стручни тим за обезбеђење квалитета и развоја установе
 • НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ

                Наставничко веће чине сви наставници, директор и стручни сарадници. Одлуке се доносе већином гласова од стране присутних чланова. Седницама могу да присуствују представници Ученичког парламента и родитеља онда када се расправља о питањима значајним за њих.

Наставничко веће води сталну бригу о образовно-васпитном процесу, реализацији наставног плана и програма, иновирању наставе и постигнућима ученика. Посебну пажњу Наставничко веће ће посветити остваривању стандарда квалитета рада установе и постигнућа ученика, као и постизању што већих васпитних ефеката.

Наставничко веће доноси одлуке о похваљивању и награђивању ученика и наставника, као и о изрицању васпитно-дисциплинских мера ученицима.

Наставничко веће разматра следећа подручја:

 • Планирање, програмирање и организација рада
 • Праћење, анализа и вредновање образовно-васпитног рада
 • Разматрање и усвајање Извештаја о раду школе
 • Разматрање Годишњег плана рада школе
 • Унапређивање методичко-дидактичког аспекта образовно-васпитног рада
 • Стручно усавршавање наставника
 • Организација и спровођење испита (завршни, разредни, поправни, страни језици)
 • Анализа рада одељењских заједница
 • Сарадња школе са локалном средином
 • Упис ученика у први разред и средњу школу
 • Похвале и награде ученика и наставника
 • Анализа реализације садржаја Школског програма и фонда часова
 • ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА

              Одељењско веће организује и прати извођење образовно-васпитног рада и разматра друга питања која су од интереса за одређено одељење. Одељењско веће чине наставници који изводе наставу у одређеном одељењу. Одељењским већем председава и руководи одељењски старешина.

                Свако одељењско веће доноси свој програм рада који је саставни део Годишњег плана рада школе (анекс) и он се налази у педагошкој документацији одељења.

Основни садржаји рада сваког одељењског већа су: усклађивање рада свих наставника који изводе наставу у одељењу; праћење и анализа реализације свих облика наставних и ваннаставних садржаја, вредновање рада и постигнућа ученика – на предлог предметног наставника утврђује закључну оцену из предмета, а на предлог одељењског старешине оцену из владања; изрицање васпитних мера ученицима; изрицање похвала ученицима и других стимулативних мера; сарадња са родитељима; унапређивање образовно-васпитне праксе; предузимање мера за унапређивање наставе и постизање бољих резултата ученика у учењу и владању; постигнућа ученика који су у процесу индивидуализације или инклузивног образовања (ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом и ученици са изузетним способностима) …

 • СТРУЧНA ВЕЋА

Основни задатак рада у стручним већима је стручно, методичко и педагошко (теоријско и практично) усавршавање у циљу унапређивања наставе, напредовања и успеха ученика.

Циљ рада стручних већа је унапређивање организационо-материјалних услова рада, унапређивање реализације плана и програма образовно-васпитног рада, праћење реализације образовно-васпитног процеса, стручно усавршавање наставника.

Састав стручних већа:

Стручно веће за разредну наставу
Координатор:Сузана Луковњак
Чланови:Весна Керкез
Далибор Пантелић
Љиљана Мишковић
Бојана Гушић
Сања Живанчевић
Наташа Димковић
Милан Ивошевић
Ката Ђукић
Стручно веће за језике
Координатор:Мирјана Бјелопетровић
Чланови:Марија Кнежевић
Милан Ивошевић
Ката Ђукић
Милена Ковачевић
Гордана Нинковић
Стручно веће за природну групу предмета
Координатор:Анђелка Живанић
Чланови:Александра Олчан Петковић
Драгана Соколовић
Маријана Милутин
Сања Кнежевић
Стручно веће за друштвену групу предмета
Координатор:Светлана Копрић Николић
Чланови: Љубица Давидовић
Стручно веће за естетско и физичко васпитање
Координатор:Младен Врховац
Чланови:Михал Ђуровка
Стучно веће за ликовну, музичку културу и технику и технологију
Координатор:Предраг Немаровић
Чланови:Сан Дражић
Мирјана Бурсаћ
Јелена Сорак

Састав стручних актива:

Стручни актив за развојно планирање
Координатор:Весна Керкез
Чланови:Саша Матешић – директор
Јелена Буњевачки – педагог
Милан Ивошевић – наставник
Представник ђачког парламента
Представник локалне заједнице
Стручни актив за развој школског програма
Координатор:Сања Живанчевић
Чланови:Саша Матешић
Јелена Буњевачки
Бојана Гушић
Весна Керкез

Састав стручних тимова:

Тим за вредновање и самовредновање школе
Координатор:Љубица Давидовић
Чланови:Саша Матешић
Јелена Буњевачки
Милена Ковачевић
Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
Координатор:Саша Матешић
Чланови:Јелена Буњевачки
Анамарија Аврамовић
Представник савета родитеља
Представник ђачког парламента
Повремени чланови
Тим за професионални развој запослених
Координатор:Бојана Гушић
Чланови:Саша Матешић
Сузана Луковњак
Марија Кнежевић
Тим за инклузивно образовање
Координатор:Јелена Буњевачки
Чланови:Љиљана Мишковић
Мирјана Бјелопетровић
Љубица Давидовић
Сања Живанчевић
Тим за пројекте
Координатор:Сузана Луковњак
Чланови:Саша Матешић
Ката Ђукић
Драгана Соколовић
Тим за обезбеђење квалитета и развој установе
Координатор:Милан Ивошевић
Чланови:Саша Матешић
Јелена Буњевачки
Весна Керкез
Далибор Пантелић
Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво
Координатор:Мирјана Бјелопетровић
Чланови:Мирјана Бурсаћ
Јелена Буњевачки
Маријана Милутин
Сања Кнежевић
Тим за културне активности школе, промоцију, маркетинг и информисање
Координатор:Далибор Пантелић
Чланови:Саша Матешић
Сан Дражић
Марија Кнежевић
Михал Ђуровка
Тим за екскурзије и наставу у природи
Координатор:Сузана Луковњак
Чланови:Љиљана Мишковић
Љубица Давидовић
Милан Ивошевић
Летопис школе
Координатор: Марија Кнежевић
Ученички парламент
Координатор:Марија Кнежевић
Фејсбук страница и сајт школе
Администратор:Далибор Пантелић
Тим за обогаћени једносменски рад
Координатор:Јелена Буњевачки
Чланови:Марија Кнежевић
Анђелка Живановић
Маријана Милутин
Љубица Давидовић
Мирјана Бјелопетровић
Александра Олчан Петковић