Дан отворених врата

IMG 6a7c770cf636531844feafa9a1de00bd V Сарадња са родитељима подразумева и организацију Отвореног дана школе (члан 48. Закона о основном образовању и васпитању). Тога дана родитељи, односно старатељи, могу да присуствују образовно-васпитном раду (наставним и ваннаставним активностима). Током првог и другог полугодишта ове школске године, сваког месеца биће организовани.

Датум:Носиоци:
Време у месецу када родитељи/други законски заступници могу да присуствују образовно – васпитном раду.Наставници који остварују наставу и друге облике образовно – васпитног рада од 1. до 4. разреда

Заинтересовани родитељи благовремено треба да се пријаве одељењским старешинама због евиденције, односно присуства појединим облицима васпитног-образовног рада (наставним и ваннаставним активностима).

Актив разредне наставе