Саветодавни

Савет родитеља

        Савет родитеља чине представници родитеља ученика из сваког одељења. Савет родитеља има руководиоца.

        Савет родитеља:

 1. Предлаже представнике родитеља ученика у Школски одбор;
 2. Предлаже свог представника у Стручни актив за РП и друге тимове школе;
 3. Предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно – васпитног рада;
 4. Учествује у поступку предлагања изборних предмета и избора уџбеника;
 5. Разматра предлог развојног плана установе, Годишњег плана рада школе, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и о самовредновању;
 6. Разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности школе;
 7. Предлаже Школском одбору намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља;
 8. Разматра и прати услове за рад школе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту ученика;
 9. Учествује у поступку прописивања мера из члана 42. Закона о основама система образовања и васпитања;
 10. Даје сагласност на програм и организовање екскурзије, наставе у природи и разматра извештаје о њиховом остваривању;
 11. Разматра и даје мишљење о извештајима екстерне евалуације рада школе и другим извештајима…
 12. Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује Школском одбору, директору и стручним органима школе.

САВЕТ РОДИТЕЉА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

Младенка СимићI-1
Срђан ТривићII-1
Александра ИлићIII-1
Марија НовковићIV-1
Весна НинковићI/III-2
Рената ЈефтићII/IV-2
Јелена ГајићV-1
Ксенија ПармачевићV-2
VI-1
Сандра БуцалоVII-1
Мирјана СтанисављевићVII-2
Виолета ЈовановићVIII-1